technology:科技,技术,工艺 

词根词缀: -techn-技术 + -o- + -logy…学(科)

该词的英语词源请访问金桥词源英文版:technology 词源,technology 含义。

technology:科技,技术,技术学

techn-,技术,科技,-logy,学说。

technology:科技,技术,技术学

techn-,技术,科技,-logy,学说。